8-8.5mm Grey Japanese Akoya Bracelet - Silver Rhodium

US$62.10/PC

6mm Japanese Akoya Earring, 18KW

US$117.70/PAIR

6mm Japanese Akoya Earring, 14KW

US$105.60/PAIR

7mm Japanese Akoya Earring 18KW

US$141.80/PAIR

7mm Japanese Akoya Earring 14KW

US$123.60/PAIR

8mm Japanese Akoya Earring, 18KW

US$164.80/PAIR

8mm Japanese Akoya Earring, 14KW

US$139.00/PAIR

8mm Japanese Akoya Pearl Earring - 18KW

US$162.70/PC

9mm Japanese Akoya Pearl Earring - 18KW

US$588.90/PAIR

5.5mm & 6.5mm Japanese Akoya Pearl Necklace - Silver Rhodium

5.5mm Japanese Akoya Earring - 18KW

US$56.00/PAIR

5mm Japanese Akoya Pearl Earring -18KW

US$51.00/PAIR

10mm Japanese Akoya Pearl Necklace -18KW

6.5mm Japanese Akoya Pearls Earring -18KW

US$219.50/PAIR

8mm Japanese Akoya Pearl Necklace - 18KW