9mm Japanese Akoya Pearl

3mm Japanese Akoya Loose Pair

5mm Japanese Akoya Loose Pair

6mm Japanese Akoya Loose Pair

7mm Japanese Akoya Loose Pair

8mm Japanese Akoya Loose Pair

9-10mm Tahitian Semi-Baroque Pearls

10-11mm Tahitian Semi-Baroque Pearls

14mm Tahitian Semi-Baroque Pearls

10mm Tahitian Pearl Drops

11mm Tahitian Pearl Drops

12mm Tahitian Pearl Drops

13mm Tahitian Pearl Drops

Silvery White South Sea Baroque Pearl

8-9mm Tahitian Keshi Pearl